Noteikumi

Noteikumi

Šie ir SIA Dabas stacija , juridiskā adrese Bebru iela 40, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, vienotais reģistrācijas numurs 40203023489, iepirkšanās mājas lapas  lietošanas un preču un pakalpojumu pasūtīšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Līgums")

Preambula

SIA Dabas stacija piegādā Preci un sniedz pakalpojumus Klientam, iepriekš saņemot priekšapmaksu no Klienta pilnā apmērā.

Līgumā iekļautie definējumi

Sistēma — izpildītāja veidota mājas lapa un datu bāze, kuras ietvaros Klients veic Pasūtījumus.

Preču grozs (Pasūtījums) — preču kopums, kuras Klients ir apkopojis un tās tiek autorizētas vienā reizē.

Preču groza (Pasūtījuma) izveidošanas datums —  brīdis, kad Klients ir izveidojis jaunu Pasūtījumu.

Preču groza (Pasūtījuma) autorizācija — Klienta apstiprinājums sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts.

Preču groza (Pasūtījuma) autorizācijas brīdis ir konkrēts laika brīdis kalendārajā dienā, kad Klients dod apstiprinājumu sistēmā, ka Pasūtījums ir nokomplektēts un vairs netiks mainīts un tas tiek slēgts, ar to saprotot, ka tajā nav iespējamas nekādas izmaiņas, izņemot šī līguma punktos 2.8. un .2.9. minētajos gadījumos.

Gadījumā, ja Klients veic norēķinus ar norēķinu karti, tad Pasūtījuma slēgšanas brīdis sakrīt ar Pasūtījuma autorizācijas brīdi, kas nozīmē, ka Klients tajā vairs nedrīkst veikt nekādas izmaiņas un tajā iekļautās Preces tiks pasūtītas piegādātājiem.

Preču groza (Pasūtījuma) piegādes datums — Klienta izvēlēts datums, kad Pasūtījums tiek piegādāts Klientam.

Preču groza (Pasūtījuma) piegādes logs —  noteikts laika sprīdis Pasūtījuma piegādes datumā, kurā Pasūtījums tiks piegādātas Klientam.

Preču cenas nemainīšanās garantijas perioda datums — laika perioda beigu datums, līdz kuram piegādātāji ir garantējuši Izpildītājam, ka tie nemainīs Preču cenas, ja Preču Pasūtījums tiks veikts šajā laika periodā.

Klients — reģistrētais konta turētājs, kuram ir tiesības izveidot, mainīt, papildināt, autorizēt Pasūtījumu.

1. Līguma priekšmets

1.1.   Klients pasūta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un nodot pārtikas, kosmētikas un saimniecības preces, turpmāk līguma tekstā — "Preces", kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība tiek saskaņoti, Klientam veicot Pasūtījumu, un norādīti rēķinā.

1.2.   Šis līgums ir ilgtermiņa sadarbības līgums un kalpo par pamatu vairākkārtēju piegāžu izpildei atbilstoši Pasūtījumam, ko apliecina preču pavadzīme–rēķins juridiskai personai vai rēķins fiziskai personai.

1.3.  Klients apņemas pasūtīt un pieņemt Preces un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Līgumā noteiktā kārtībā.

1.4. Preču piegāde tiek veikta tikai noteiktās ģeogrāfiskās zonās, kuru saraksts ir redzams Izpildītāja mājas lapā  pie Pasūtījuma veikšanas.

2. Pasūtījuma cena un Preču pieejamība

Cena

2.1.   Pasūtījuma kopējā cena veidojas kā Klienta izdarītais Pasūtījums saskaņā ar Izpildītāja katras Preces norādīto cenu.

2.2.   Izpildītājam ir pienākums piemērot Preču cenu, kāda tā ir norādīta Izpildītāja piedāvājumā, Pasūtījuma izveidošanas brīdī.

2.3.   Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot katru Pasūtījumu.

2.4.   Preču cenā ietilpst visi nepieciešamie nodokļi un nodevas.

Preču pieejamība

2.5. Ja kāda no Precēm nav pieejama jebkurā brīdī līdz Pasūtījuma fiziskai nogādāšanai līdz Klientam, tad:

2.5.1.   klientu konsultants veic Preces aizvietošanu pēc kritērijiem, kurus Klients ir norādījis Sistēmā izdarot Pasūtījumu;

2.5.2.   klientu konsultants sazinās ar Klientu, lai vienotos par Preču nomaiņu, ja nav iepriekš definēti nomaiņas kritēriji.

2.6. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece pietrūkst un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Klientiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Klienti, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, tiek par to atsevišķi brīdināti.

3. Norēķinu kārtība

3.1.  Sistēmā ir pieejams viens apmaksas veids:

Bankas pārskaitījums

3.1.1   Pēc pasūtījuma izveidošanas Klients uz e-pastu saņem priekšapmaksas rēķinu, ko Klients apmaksā izmantojot bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.

3.1.2   Veicot pārskaitījumu Klientam jānorāda rēķina numurs.

3.2.  Norēķināšanās valūta ir Euro.

3.3.   Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu, nodevu un citu tamlīdzīgu obligāto maksājumu veikšanu par ienākuma, ko viņš gūst no Pakalpojuma sniegšanas Klientam šī līguma ietvaros, gūšanu.

4. Preču piegādes noteikumi

4.1.   Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumā, ieskaitot punktos 2.5. un 2.6. minētajos gadījumos veiktās Pasūtījuma korekcijas.

Piegādes adrese

4.2.   Preču piegādes Klientam tiek veiktas uz Klienta norādīto adresi, kuru Klients norāda pirms katra pasūtījuma izveidošanas.

4.3.   Izpildītājs piegādā Pasūtījumu līdz Pasūtījuma adresē esošās ēkas galvenajām durvīm, izņemot gadījumus, ja nokļūšana līdz durvīm ir sevišķi apgrūtināta vai bīstama. Ja Pasūtījuma adrese ir norādīta dzīvoklis vai birojs daudzdzīvokļu ēkā, Pasūtījums tiek piegādāts līdz norādītā dzīvokļa vai biroja durvīm ar nosacījumu, ka Klients ir sniedzis visu nepieciešamo informāciju sekmīgai iekļūšanai daudzdzīvokļu ēkā.

Piegādes termiņš

4.4.   Pirms Pasūtījuma izveidošanas Klients norāda vēlamo piegādes datumu un laika logu. Atbilstoši izvēlētajiem Piegādes termiņiem, Klients izvēlas preces, kuras Sistēma norāda kā pieejamas uz norādīto Piegādes laiku.

4.5.   Klientam tiek dota iespēja pieteikties uz atsevišķu preču piegādi, kuru Piegādes termiņus ir noteicis Izpildītājs.

4.6.   Izpildītājs piegādā Preces Klientam termiņos, kas norādīti Pasūtījumā. Pasūtījuma izpildes termiņu Izpildītājs var pagarināt tikai saņemot Klienta rakstisku vai telefonisku  apstiprinājumu.

4.7.   Ja Izpildītājs nepiegādā Pasūtījumu norādītajā adresē un laikā no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, Izpildītājs sazinās ar Klientu, lai vienotos par jaunu piegādes laiku, par to nesaņemot papildus samaksu, vai atmaksājot Klienta samaksāto naudu, ja Klients atsakās no laikā nepiegādātā Pasūtījuma.

Pasūtījuma Piegādes apstiprinājums

4.8.   Preces tiek uzskatītas par piegādātām ar brīdi, kad abas Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījušās par Preču nodošanu–pieņemšanu (pavadzīmi).

Pasūtījuma piegādes saņēmēja iztrūkums

4.9.   Ja veicot piegādi, Pasūtījumā norādītajā adresē nav personas, kuras saskaņā ar šī līguma 4.8. punktu drīkst pieņemt piegādātās Preces, tad:

4.9.1.   šoferis telefoniski sazinās ar klientu konsultantu, kurš tālāk sazinās ar Klientu, lai noskaidrotu situāciju un rastu tās risinājumu;

4.9.2.   ja tiek rasts ātrs situācijas risinājums, tas ir, Klients norāda, ka Pasūtījumu drīkst pieņemt persona, kura piegādes brīdi atrodas piegādes adresē vai atrodas tās tuvumā, šoferis Preces nodod norādītajai personai, pamatojoties uz Klienta rīkojumu;

4.9.3.   ja ātrs risinājums rasts netiek, šoferis Preces ved tālāk, atstājot paziņojumu Klientam, ka Prece tika piegādāta, bet nebija saņēmēja. Par atkārtotu piegādi tiek iekasēta papildus maksa.

Preču pavadzīmes–rēķina saturs

4.10. Preču pavadzīmei–rēķinam ir jābūt aizpildītam atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī papildus jāietver šāda informācija:

—   Pasūtījuma numurs;

—   Pasūtījuma izdarīšanas datums;

—   Speciālas norādes/prasības transportēšanai, ja tādas nepieciešamas.

4.11. Piegādē ir jānodrošina tieši tāds Preču daudzums, kāds norādīts Pasūtījumā atbilstoši punktā 4.1. minētajam. Izņēmuma gadījums ir sveramās preces, kurās piegādāto preču svars var atšķirties no pasūtītā svara ne vairāk kā par 10% (desmit procenti).

Daļējas Piegādes

4.12. Izpildītājam ar Klientu iepriekš vienojoties, Izpildītājam ir tiesības veikt daļējas Piegādes viena Pasūtījuma ietvaros, lai nodrošinātu Klienta kopējo pasūtīto Preču daudzumu.

4.13. Nepietiekama apjoma Piegāžu gadījumā Izpildītājs apņemas veikt visas iespējamās korektīvās darbības, lai novērstu atkārtotas nepilna apjoma Piegādes, izņemot gadījumus, kad par nepilnu Piegādi Izpildītājs ir iepriekš vienojies ar Klientu.

Preču iepakojuma atbilstība

4.15. Izpildītājs nodrošina Preču iepakojuma atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, lai nodrošinātu Preču saglabāšanu, veicot transportēšanu līdz to piegādes vietai.

5. Klienta tiesības un pienākumi

5.1.   Klients pieņem Preces saskaņā ar Pasūtījumu un Preču pavadzīmi–rēķinu Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē.

Preču komplektācijas pārbaude

5.2.   Preču komplektācijas pārbaudi Klientam ir pienākums veikt 1 stundas laikā no Piegādes brīža.

Preču trūkumu, bojājumu konstatēšana

5.3.   Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību par tiem paziņo Izpildītājam 1 stundas laikā no Piegādes brīža. Puses par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus nav iespējams konstatēt 1 stundas laikā no Pasūtījuma piegādes brīža, bet tie tiek konstatēti Preces ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā pēc Preču piegādes.

Paziņošana par preču trūkumiem, bojājumiem

5.4. Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosūta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu, tas ir, vai tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai.

Atteikšanās no autorizēta Pasūtījuma

5.5.  Atteikšanās no autorizēta Pasūtījuma nav iespējama.

Klienta atbildība par reģistrējoties norādīto datu pareizību

5.6. Klients ir atbildīgs par reģistrējoties norādīto datu pareizību, kā arī ar lietotāja reģistrācijas datiem (e—pastu, lietotājvārdu, u.c.) Izpildītāja mājas lapā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai norādot nepareizu piegādes adresi.

5.7. Klients ir atbildīgs par visu reģistrējoties norādīto datu uzturēšanu pilnīgā drošībā, un Izpildītājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Klientam, ja Klients ir pavirši uzturējis reģistrācijas datus, kā rezultātā tie ir nonākuši trešo personu rīcībā un ir ļaunprātīgi izmantoti.

5.8. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Izpildītājam par iespējamām trešo personu manipulācijām ar Klienta reģistrācijas datiem, kā arī gadījumos, ja Klientam rodas aizdomas, ka viņa reģistrācijas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā.

5.9. Izpildītājam ir tiesības bloķēt Klienta pieeju Sistēmai, ja tam šķiet, ka Klienta vārdā, ļaunprātīgi rīkojas trešās personas. Par pieejas bloķēšanu Izpildītājs nekavējoši ziņo Klientam.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi

6.1.   Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja profesijai noteiktos standartus, kritērijus un ētikas normas.

6.2.   Izpildītājam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus.

6.3.   Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos.

6.4.   Gadījumā, ja saņemot Klienta pasūtītās preces no ražotāja vai piegādātāja, Izpildītājs konstatē, ka Prece neatbilst Izpildītāja specifikācijā noteiktajām prasībām, Izpildītājs vienojas ar Klientu par Preces maiņas termiņiem un maināmo Preci vai alternatīvu Preci neatbilstošajai.

7. Preču  kvalitāte un to atgriešana Izpildītājam Preču kvalitātes neatbilstības gadījumā

Preču kvalitātes nodrošināšana

7.1.   Preču nodošanas un pieņemšanas brīdī Precēm jāatbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai un Preču kvalitātei jāatbilst Preču ražotāja noteiktajiem standartiem un lietošanas termiņiem. Izpildītājs nodrošina Preču kvalitātes atbilstību ES un LR spēkā esošajiem kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātiem un citiem ES un LR normatīvajos aktos noteiktajiem normatīviem.

Preču marķējums

7.2.   Izpildītājs garantē, ka piegādātās Preces ir derīgas ekspluatācijai, un nodrošina Preces marķējumu valsts valodā, atbilstošu Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas prasībām.

Preču atgriešana kvalitātes neatbilstības gadījumā

7.3.   Ja, saņemot Preces, atklājas to vizuāli redzami trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Klients telefoniski, ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību par tiem paziņo Izpildītājam 1(vienas) stundas laikā no Piegādes brīža. Puses par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Preču pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti Preces ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā pēc Preču piegādes.

7.4.  Konstatējot kādu no minētajiem trūkumiem, 1(vienas) darba dienas laikā no attiecīgā akta sastādīšanas brīža Klients nosūta aktu Izpildītājam. Puses vienojas par situācijas risinājumu, tas ir, vai tiek atgriezta nauda bojātās Preces cenas apmērā, vai arī Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Pušu saskaņotā termiņā piegādāt tādas Preces, kuras atbilst šajā Līgumā noteiktajai specifikācijai.

7.5.  Puses vienojas, ka akcijas Preces tiek atgrieztas un nauda tiek atmaksāta atbilstoši akcijas Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.

7.6. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”, Klientam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas, sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma sniegšanas brīža atdod pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam preci vai lietu tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma, un tajā pašā vietā, kur to saņēma, vai citā vietā, par kuru Puses vienojas, un Izpildītājs atmaksā patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

8. Dokumentācija un konfidencialitāte

8.1.   Izpildītājs šajā Līgumā apliecina, ka patenti un citas rūpnieciskās īpašuma tiesības uz piegādājamām Precēm ir nodrošinātas tādā apjomā, kā to paredzējis Preču ražotājs.

8.2.   Izpildītājs apliecina, ka ir vienīgais Preču īpašnieks, un ka tās ir brīvas no visu veidu apgrūtinājumiem.

Konfidencialitāte

8.3.   Puses apņemas Līguma darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju par savstarpējiem darījumiem, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir publiski pieejama.

Datu aizsardzība

8.4.   Izpildītājs nodrošina personu datu aizsardzību atbilstoši LR normatīvajiem tiesību aktiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

8.5.   Klients iesniedz un atļauj, atbilstoši šī līguma mērķim, Izpildītājam apstrādāt sekojošus personas datus:

8.5.1.   personas informāciju (vārds, uzvārds; dzimums, pilsonība, personas kods, faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese);

8.5.2.   tālruņu numuri, e-pasta adrese.

8.6.   Klients nodrošina, ka Klienta sniegtā informācija ir pilnīga, aktuāla un patiesa.

8.7.   Izpildītājs apņemas apstrādāt šajā līgumā minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā servisa uzlabošanai, reklāmas materiālu izsūtīšanai.

8.8.   Izpildītājs ir tiesīgs nodot Klienta personas datus sadarbības partneriem un datu apstrādes kompānijām, kas strādā Izpildītājā labā. Apkopotā informācija var tikt izmantota stratēģiskiem un mārketinga mērķiem.

9. Garantijas un serviss

9.1.   Izpildītājs garantē Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.2.   Izpildītājs nodrošina Precēm ražotāja noteiktu garantiju no Preču pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.7.punktu. Šajā Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja Klients nepārkāpj Preču ražotāja noteiktos ekspluatācijas instrukciju nosacījumus.

9.3.   Lai arī Izpildītāja mērķis ir piedāvāt augstu pakalpojuma kvalitāti, tas nevar garantēt, ka pilnībā apmierinās Klientu.

9.4.   Izpildītājs nevar garantēt, ka Pasūtījuma piegāde būs bez kļūdām.

9.5.   Pieeja Izpildītāja mājas lapai nevar tikt garantēta visu laiku. Dažkārt tā var būt ar traucējumiem sakarā ar labojumiem, uzturēšanu vai jaunu iespēju ieviešanu.

9.6.   Visi riski, kas saistīti ar Interneta lietošanu, ir jāuzņemas pašam Klientam. Izpildītājs nenes atbildību par to, ka Klienta datora aprīkojums nav savietojams ar Izpildītāja sistēmu, programmatūru vai telekomunikācijas saitēm, tehniskajām problēmām Izpildītāja mājas lapā.

9.7.   Ja Klientam rodas jautājumi un problēmas saistībā ar Pasūtījumu veikšanu vai citām darbībām Izpildītāja mājas lapā, Klientam ir jākontaktējas ar klientu konsultantu/klientu servisu.

10. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība

10.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Līgumsods

10.2. Ja Klients vai viņa pilnvarots pārstāvis nepieņem Pasūtījumu attiecīgajā līgumā noteiktajā adresē un noteiktajā laikā vai atsakās no Pasūtījuma pēc tam, kad Pasūtījums ir bloķēts, tad Izpildītājam ir tiesības ieturēt 100% apmērā Klienta iemaksāto avansu Pasūtījuma rēķina apmaksai kā līgumsodu zaudējumu segšanai.

10.3.  Gadījumā ja nav bijusi vienošanās par piegādes termiņa pagarinājumu un Izpildītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Preču piegādes termiņu, tad Klientam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Pasūtījuma cenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Pasūtījuma cenas.

10.4. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nodarīti vainojamas rīcības rezultātā. Puses neatbild par sagaidāmās peļņas atrāvumu.

10.5. Izpildītājs neatbild par Klienta trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ieskaitot finansiālus zaudējumus, tiešā vai netiešā veidā.

10.6. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.

10.7. Ja kādai no Pusēm ir pienākums maksāt līgumsodu, tad no samaksātās summas vispirms tiek segts līgumsods un pēc tam nesamaksātā pamatsumma.

10.8. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem Līguma izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas rakstiski savlaicīgi jāpaziņo Klientam, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Līguma nosacījumos. Klients var piekrist Izpildītāja piedāvājumam un nosacījumus grozīt, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem. Ja Klients noraida Izpildītāja piedāvājumu, to nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam.

Īpašuma tiesību uz precēm pāreja

10.9. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet Klientam līdz ar Preču pieņemšanas brīdi saskaņā ar Līguma 4.8.punktu.

10.10.   Piegādājamo Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz Izpildītāju līdz Preču pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 4.8.punktu.

Domstarpību un strīdu risināšanas kārtība

10.11.   Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

11. Līguma spēkā esamības noteikumi

11.1. Šis Līgums stājas spēkā ar pasūtījuma autorizācijas brīdi.

11.2. Līgums ir spēkā līdz priekšapmaksas termiņa beigām, un automātiski tiek pagarināts saņemot turpmākos maksājumus par pakalpojumiem.

11.3. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot abpusējos maksājumus un piegādes saistības.

11.4. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja:

11.4.1.   otra Puse ar tiesas nolēmumu atzīta par maksātnespējīgu, vai iestājusies tās faktiskā maksātnespēja, kuras dēļ Puse nevar pildīt Līguma saistības;

11.4.2.   iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas padara Līguma saistību izpildi neiespējamu ilgāk par 3(trīs) mēnešiem.

11.5. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to nekavējoties informējot Izpildītāju, ja Izpildītājs izmantojis prettiesiskus līdzekļus, lai gūtu tiesības veikt pakalpojumus šī līguma ietvaros.

12. Nepārvarama vara

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).

12.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.

12.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.

13.2.  Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī līguma nosacījumiem.

13.3. Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar šī Līguma nosacījumiem un neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie Izpildītāja Klientu konsultantiem. Izpildītājs neatbild par sekām, gadījumos, kad Klients ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem.

Līguma grozījumi un papildinājumi

13.4. Izpildītājs var grozīt vai papildināt līgumu, par to paziņojot Klientam, dodot atbilstošu paziņojumu mājas lapā. Pirms Pasūtījuma veikšanas, Klientam ir jādod sava piekrišana jaunajiem noteikumiem.

13.4.1.   Gadījumā ja Klients nepiekrīt izmaiņām vai papildinājumiem, Klients sazinās ar klientu konsultantu jautājumu noskaidrošanai vai arī vairs neizmanto šo Izpildītāja mājas lapu Pasūtījumu veikšanai.

13.4.2.  Ja Klients pēc paziņojuma saņemšanas ir izmantojis Izpildītāja mājas lapu, lai veiktu Pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņas pieņēmis un sadarbība tiek turpināta.

13.5. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tad nekādā veidā tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Līdzēji apņemas pielikt visas pūles spēku zaudējušo noteikumu nomaiņai ar jauniem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem, kas vistuvāk atbilst Līdzēju sākotnējai vēlmei.

13.6. Attiecībā uz visiem pārējiem līgumā neatrunātiem noteikumiem, Puses vadās no LR normatīvajiem aktiem.

13.7. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.

13.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un tiesību aktiem.

13.9. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

 

Privātuma politika (pieejama šeit) ir neatņemama šo noteikumu daļa. Lūdzu iepazīstieties ar to, pirms apstiprinat iepazīšanos ar noteikumiem.